Tragédie
Hamlet
Rozbor díla, děj, postavy, zajímavosti


Spor o Shakespearovo autorství

Byl skutečným autorem Shakespeare?

William Shakespeare je podepsán pod mnoha divadelními hrami a sonety, ale ozývají se hlasy, které tvrdí, že Shakespeare měl maskovat skutečného autora nebo kolektiv autorů. Jeho autorství bylo poprvé zpochybněno v polovině 19. století a v současné době se zastánci alternativních teorií přiklánějí k názoru, že autorem děl mohl být Edward de Vere, 17. hrabě z Oxfordu (1550 – 1604).

Možní autoři věhlasných děl

V průběhu doby se hovořilo o více než 70 historických osobnostech, kterým by mohlo být připsáno autorství. Pozornost si získal zejména Francis Bacon (1561 – 1626), William Stanley, 6. hrabě z Derb (1561 – 1642) nebo Christopher Marlow (1564 – 1593).

Argumenty proti Shakespearovu autorství

Shakespearův život je zahalen tajemstvím a neexistuje dostatek jeho životopisných údajů. To může být známkou toho, že se zainteresované osoby mohly pokusit vymazat stopy o Shakespearově životě a utajit totožnost pravého autora.

Prostý Shakespearův původ

William Shakespeare pocházel z tržního města Stratford nad Avonou, které postrádalo kulturní prostředí, v němž by mohl umělec rozvíjet svůj talent a dosáhnout potřebného vzdělání. Shakespeare měl údaje vyrůstat v negramotné rodině a pochybné jsou i jeho podpisy na šesti úředních dokumentech. Všechny podpisy nemají stejné znění a nedochovaly se žádné listiny ani rukopisy psané Shakespearovou rukou.

Vzdělání a gramotnost

Chybí rovněž dostatek důkazů o Shakespearově vzdělání. Ve Stratfordu poskytovala bezplatné vzdělání Králova nová škola, která učila studeny latinské gramatice, klasické literatuře a rétorice. Z dob Shakespearových studií však neexistuje žádný seznam žáků a není tedy zřejmé, že školu navštěvoval. Antistratfordiáni poukazují v Shakespearových hrách na informační pestrost a abnormální znalosti o tehdejším kulturním a společenském prostředí, o čemž by jako nevzdělanec nemohl nic vědět.

Jméno jako pseudonym

Antistratfordiáni přišli s důkazem, že Shakespeare je pseudonym, kryjící skutečného autora. Z jeho dochovaných podpisů je patrné, že jsou odlišné od podpisů na titulních listech většiny jeho her. Pravopis příjmení je v mnoha případech různý a největší rozpory jsou v rukopisných záznamech. Svou závěť podepsal rukopisem, který není podobný žádnému jeho podpisu.

Argumenty pro Shakespearovo autorství

Stratfordiáni nemají žádný důvod nevěřit, že Shakespeare skutečně existoval a tvořil. Shakespeara označovali za spisovatele i jeho současníci Ben Jonson nebo Christopher Marlow, kteří pocházeli z podobného prostředí. V dokumentech té doby je uvedeno, že Shakespeare byl stratfordský občan. Shakespearovo autorství rovněž dokládají svědectví osob, jež se se Shakespearem stýkaly.

Důkazem o Shakespearově životě je rovněž jeho náhrobek ve Stratfordu, na němž je William označen jako spisovatel. Od roku 1987 do roku 2010 provedl Ward Elliott s Robertem J. Valenzou stylometrickou studii Shakespearovských děl, která svědčí o tom, že díla psal jeden autor, nikoliv kolektiv autorů. Zpochybnili tím myšlenku, že díla psal Oxford, Bacon nebo Marlow, jejichž některá díla se dochovala a posloužila k porovnání se Shakespearovou tvorbou.